Mot lovstridig jakt

Oppdatert 18.04.2024

NOAH mottar hvert år tips fra publikum om brudd på Dyrevelferdsloven og Naturmangfoldloven overfor ville dyr, herunder også truede rovdyr.

I tillegg fremmes stadig forslag fra jaktmiljøene om å få lov til å benytte jaktmetoder overfor rovdyr, som i dag er forbudt av etiske og dyrevernmessige hensyn. NOAH opplever også at loven tøyes av både lokale og sentrale myndigheter, og at jaktmetoder som egentlig er forbudt likevel benyttes utstrakt.

Hindre dispensasjon for ulovlige jaktmetoder

Flere jaktformer som i utgangspunktet er forbudt, blir rutinemessig brukt under dispensasjon – særlig av myndighetene selv (ved Statens Naturoppsyn). NOAH klager på flere slike dispensasjoner årlig.

Et eksempel er bruk av motoriserte kjøretøy. Det er forbudt å jakte med motorisert kjøretøy både på land og i luften. Forbudet eksisterer av dyrevernhensyn.1 Likevel har Statens naturoppsyn (SNO) brukt helikopter i jakt på ulv og bjørn.2 3 Det er også blitt tillatt bruk av snøscooter i forbindelse med åtejakt på jerv av fylkesmannen. NOAH sender jevnlig klager på dette basert på viltloven.

"NOAH arbeider aktivt politisk mot rutinen med hijakt på jerv – og for totalforbud mot jakt i yngletiden."

Et av de mest problematiske rutinemessige bruddene på lovfestet dyrevelferd for ville dyr, er jakt på dyr og dyreunger i yngletiden. Jervemødre og unger drepes i hiet av SNO, gaupemødre med unger kan skytes i lisensjakt på våren, vårjakt på bjørn som nettopp har gått ut av hiet risikerer at mødre skytes fra ungene – og i 2017 utvidet regjeringen jakttid for ulv ut mai og dermed inn i ulvens (og alle andre ville dyrs) yngletid. NOAH har klaget på svært mange enkeltvedtak som gir dispensasjon til slik jakt til tross for fredningen, og av og til har vi fått medhold. Vi arbeider også aktivt politisk mot rutinen med hijakt på jerv – og for totalforbud mot jakt i yngletiden. Den siste endringen med ulvejakt i yngletiden ble heller ikke sendt på høring selv om det innebar en forskriftsendring. NOAH har klaget på dette, og tar saken videre. NOAH klager også på mange vedtak av myndighetene som tillater trening av jakthunder i områder der fredede dyr yngler.

"NOAH har både klaget på og politianmeldt skuddpremier. Lyngen kommune fikk i 2017 bot for skuddpremie på gaupe etter anmeldelse fra NOAH."

Et annet område hvor kommuner jevnlig bryter loven med sine vedtak, er skuddpremie. Skuddpremie på fredede dyr er ulovlig,4 og skuddpremie er generelt ikke ansett for å være i tråd med moderne lovgivning. Miljødirektoratet har uttalt at skuddpremie ikke skal benyttes når det «bare er snakk om vanlig predasjon» fra rovdyr.5 Likevel utloves jevnlig skuddpremie på fredede arter – særlig gaupe. NOAH har både klaget på og politianmeldt skuddpremier. Lyngen kommune fikk i 2017 bot for skuddpremie på gaupe etter anmeldelse fra NOAH.6

Kamp mot nye uetiske jaktformer

Jaktinteressene og rovdyrmotstandere presser kontinuerlig på for å legalisere flere forbudte, uetiske jaktmetoder. De har gjentatte ganger prøvd å få tillatelse til å jakte på bjørn og ulv med flere løse hunder som løper etter rovdyrene – såkalt «plotthundjakt». Dette er en svært stressende og uetisk jaktform som er forbudt over så godt som hele verden. Kun i noen asiatiske land og Russland er dette tillatt på ulv – og det var i en kort periode tillatt i en stat i USA.7 I Sverige har hunder blitt brukt til å jage bjørn. Forskere kritiserer dette sterkt og uttaler at «langvarig jaging og forfølgelse generelt og bruk av flere hunder spesielt, påfører (…) stress og fysiologiske påkjenninger».8 I 2015 brukte enkelte jegere løse hunder etter ulv i Sverige, fordi forbud ikke var tydelig regulert i lovgivningen. I 2013 ga daværende miljøminister etter for press på et lokalt rovdyrmøte og lovet at det skulle åpnes for plotthundjakt på ulv9 – men departementet snudde etter faglig innspill fra NOAH. Miljødirektoratet sa samme år: "Miljødirektoratet (vil) ikke tillate bruk av drivende hunder som et ekstraordinært tiltak. Norsk lovverk og norsk tradisjon innebærer at vi ikke skal legge til rette for dette (...) Vi ønsker vi å få belyst (…) dyrevelferdsmessige og dyreetiske konsekvenser.”10

"Hvert år fra 2012 til 2017 har NOAH klart å hindre legalisering av plotthundjakt på ulv og bjørn."

Hvert år fra 2012 til 2017 har NOAH klart å hindre legalisering av plotthundjakt på ulv og bjørn. I 2017 ga Miljødirektoratet også NOAH medhold først, og skrev i brev til NOAH 1. juni: «Vi kan informere om at det ikke i dag er gitt tillatelser til bruk av slik hund ved skadefelling som nevnt. Vi har heller ikke noen umiddelbare planer om å endre denne praksisen i tiden som kommer.” Men allerede 10. juni åpnet direktoratet for bruk av plotthund etter ulv – på instruks fra departementet og til tross for at de innrømmer de negative dyrevelferdskonsekvensene for alle ville dyr:Plotthunden er meget utholdende, viltskarp og modig. Den har en utpreget interesse for å jage vilt, og drivkraften er å få nærkontakt med byttet. En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10-15 timer (…) det er risiko for (…) sau, tamrein og vilt som oppholder seg i området.»11 Ingen høring eller politisk prosess fant sted for at plotthundjakt nå er del av norsk forvaltning. NOAH har tatt denne saken videre til Sivilombudsmannen, og vil ikke slippe den før plotthundjakt på ulv igjen er forbudt. I 2019 avslo Miljødirektoratet bruk av plotthund ved lisensfelling på ulv, og stadfestet at det kun skal brukes ved skadefelling og at det må søkes hver gang: ”Miljødirektoratet konkluderte da med at det ikke forelå behov for en generell tillatelse til løs, på drevet halsende hunder under skadefelling eller lisensfelling på store rovdyr i Norge.»12 Fortsatt har NOAH klart å hindre legalisering av plotthundjakt på bjørn, som jegerinteressene også ønsker.

En annen ulovlig jaktform er jakt i mørket – i flere år har NOAH kjempet mot initiativet for å tillate kunstig lys under jervejakt. Da et «prøveprosjekt» ble startet, arbeidet vi for å hindre dette. Men prosjektet ble likevel gjennomført og fullført i 2018 – hvoretter jegerinteressene har ønsket å gjøre ordningen permanent. NOAH og flere andre miljøorganisasjoner sendte felles protest, men regjeringen vedtok likevel å midlertidig tillate jaktformen.13 Det betyr at det nå vil jaktes med den ekstra risikoen nattemørket bringer med seg for skadeskyting.

"En annen ulovlig jaktform er jakt i mørket – i flere år har NOAH kjempet mot initiativet for å tillate kunstig lys under jervejakt."

Da Senterpartiet lanserte de overnevnte forslagene og flere andre i et ”Dokument 8”-forslag i Stortinget i 2014, sendte NOAH omfattende dokumentasjon til stortingspolitikerne om hvorfor forslagene burde stemmes ned av dyrevernhensyn. Dette ble også resultatet. NOAH sendte også brev til Landbruks- og Matdepartementet og Klima- og miljødepartementet (KLD) om at nye uetiske jaktmetoder ikke måtte tillates. Det var derfor en del-seier at daværende miljøminister skrev følgende til Stortinget: ”Jeg er (…) opptatt av at alle tiltak skal være etisk forsvarlig og så langt det er mulig følge generelle prinsipper i viltforvaltningen, slik som krav om human jakt/felling og yngletidsfredning.”14 NOAH sendte også bekymring til Mattilsynet og ba dem gripe inn overfor uetiske jaktmetoder på rovdyr. Svaret lød som følger: ”Mattilsynet legger til grunn at innføring av nye jaktformer som tidligere ikke har vært tillatt vil forutsette en forutgående endring av gjeldende regelverk (…) i forbindelse med høring (…) vil vi få anledning til å komme med innspill.”15

"Mattilsynet har selv blitt en del av problemet, da de i 2019 avga en rapport til regjeringen hvor de går inn for flere uetiske jaktmetoder og økt forfølgelse av rovdyr."

Det er forstemmende å se at bare fem år etterpå (2019) har regjeringen gått bort fra prinsipper om dyrevelferd og tillatt flere av Senterpartiets forslag. Kun utvidelse av lisensjakt inn i yngletiden til jerv, plotthundjakt på bjørn og jakt på bjørn rett før de går i hi har NOAH fortsatt klart å stagge av Senterpartiets ulike forslag. For jerven er det en mager trøst siden yngletiden uansett blir forstyrret av SNOs hijakt på jervunger- og mødre. Mattilsynet fikk heller ikke rett i at endringene kom på høring – de fleste er innført utenom de sedvanlige politiske prosessene, noe NOAH har klaget på og brakt inn for Sivilombudsmannen. Videre har Mattilsynet selv blitt en del av problemet, da de i 2019 avga en rapport til regjeringen hvor de går inn for flere uetiske jaktmetoder og økt forfølgelse av rovdyr – angivelig av hensyn til de 20% av beitedyrene som dør på beite pga rovdyr. NOAH klaget inn Mattilsynet til departementet fordi de ser bort i fra forskningsbasert kunnskap, går ut over sitt mandat og har blitt næringenes talerør, på en måte som vil føre til lidelse for både ville dyr og beitedyr.

Rettsforfølgelse av ulovlig jakt

NOAH har oppgjennom årene fått flere tips om ulovlig jakt på rovdyr. Disse tipsene blir undersøkt av NOAH og levert til politiet for eventuell rettsforfølgelse. Inntil for noen få år siden hadde ingen blitt dømt for ulovlig jakt, selv om forskning viste at ca. 50 % av ulvebestanden dør på grunn av ulovlig jakt.16

"Hvert år anmelder NOAH ca. 100 saker om mishandling og vanskjøtsel, og ca. en tredjedel gjelder ville dyr og ulovlig jakt."

I 2014 gikk Økokrim for første gang til rettssak mot flere jegere for ulovlig ulvejakt etter en lengre etterforskning. Jegerne ble dømt for organisert kriminalitet i Høyesterett i 2018. Dommen legger vekt på at det kreves svært mye å kunne bevise ulovlig jakt på fredede rovdyr og man må derfor straffe de tilfeller der man kan bevise slik ulovlig jakt.17 NOAH jobber derfor svært grundig med alle våre anmeldelser som omhandler ulovlig jakt og oppfordrer politiet til å sette inn de nødvendige ressurser som kreves for å etterforske ethvert tilfelle.

Ulovlig jakt på fredede rovdyr og generell mishandling av dyr og ulike former for brudd på dyrevelferdsloven i forbindelse med jakt, kan henge sammen. Leder for Økokrims miljøseksjon har uttalt: «Det rapporteres også at rovdyrjakt antagelig tiltrekker seg personer som har et spesielt forhold til rovdyrjakt og hvor terskelen for inhuman jakt i noen tilfeller synes å være lav.»18 NOAH jobber hvert år med tips fra publikum som opplever eller har vært vitne til ulovlig jakt eller fangst på rovdyr og andre ville dyr. Vi anmelder også ulovlig jakttrening, mishandling av ville dyr og oppfordring til faunakriminalitet. Hvert år anmelder NOAH ca. 100 saker om mishandling og vanskjøtsel, og ca. en tredjedel gjelder ville dyr og ulovlig jakt.

 1. Lov om jakt og fangst av vilt av 29.05.1981 nr. 38
 2. https://www.nationen.no/nyhet/statens-naturoppsyn-jakter-ulv-med-helikopter-i-finnmark/
 3. https://www.dagbladet.no/nyheter/sjokkerende-ratt-og-brutalt-na-skytes-bjorn-bare-fordi-den-er-bjorn/61368572
 4. Lov om jakt og fangst av vilt av 29.05.1981 nr. 38.
 5. Direktoratet for Naturforvaltning i brev av 17.01.01 til fylkesmennene
 6. https://www.framtidinord.no/incoming/2017/01/17/Anmeldt-for-skuddpremie-14069626.ece
 7. http://www.jsonline.com/sports/outdoors/judge-allows-wolf-hunting-with-dogs-i188jcv-185706241.html
 8. "Er det dyrevelferdsmessig forsvarlig å jakte på brunbjørn med plotthund?", Line Gertrud Lundstein, Høgskolen i Hedmark 2010.
 9. https://www.nettavisen.no/nyheter/solhjell-gir-to-millioner-til-rovdyrtiltak/3646704.html
 10. Miljødirektoratet 05.07.13, http://www.miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/Juli-2013/Krevende-a-hindre-ulveskader/
 11. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-plotthund--ved-skadefelling-av-ulv/id2556294/
 12. Avslag på søknad, fra Miljødirektoratet til Alvdal kommune, 20.03.19
 13. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidig-videreforing-av-proveordning-for-jerv/id2617578/
 14. Brev til Energi- og miljøkomiteen fra Miljøminister Trine Sundtoft, 21.3.14
 15. Brev 02.05.2014 fra Mattilsynet til NOAH
 16. https://forskning.no/naturressursforvaltning-naturvern-rovdyr-zoologi-okologi/2011/08/dramatiske-tall-ulovlig-ulvejakt
 17. Rt.2016 s. 779
 18. http://www.okokrim.no/miljokrim/nor/tidligere-utgaver/3_desember_2014