For rovdyrene

Oppdatert 26.04.2024

Helt fra NOAHs start har vi arbeidet for økt respekt og toleranse for de store rovdyrene i norsk natur. Dette arbeidet har blitt stadig viktigere. Dette er en historisk oversikt over arbeidet for de store rovdyrene.

NOAH arbeider for alle ville dyr, men de store rovdyrene i Norge er i en spesiell situasjon: De har vært forsøkt utryddet fra Norge, og er fortsatt i dag – tross fredning - utsatt for en ren utrydningspolitikk. Dette går også ut over toleransen og rettsvernet til alle andre ville dyr.

Utrydding – en trussel fra starten

I NOAH Ark nr. 2/1990, da magasinet nettopp var blitt litt mer enn fire sammenstiftede A4-ark, er det trykt et utklippskort til Miljøvernministeren med appell om å «redde ulven før den utryddes for godt». Siden det har NOAH vært igjennom mange politiske møter, klager på fellingstillatelser, brev og klager til Bernkonvensjonen, appeller til ministere, TV-debatter og medieutspill for rovdyrenes skyld. I mange år har de store rovdyrene eksistert i svært lave bestander, og særlig ulven var bare noen titalls individer.

"De store rovdyrene har vært forsøkt utryddet fra Norge, og er fortsatt i dag – tross fredning - utsatt for en ren utrydningspolitikk."

Da rovdyrmotstandere samlet seg i Oslo i 2010 for å demonstrere mot ulvens eksistens, arrangerte NOAH motdemonstrasjon med 18 aktivister med ulvemasker – det samme antall ulver som på den tiden levde i Norge. Aksjonen fikk frem de absurde rammene for debatten – hvor lav toleransen er for noen av de dyrene som burde ha en selvsagt rett til å leve i de skogene de er født i.

Selv om ulven har vært mest utsatt i Norge, har de andre store rovdyrene også hatt et konstant press på seg. NOAH har kontinuerlig vært tilstede i rovdyrdebatten, og kritisert måten disse dyrene er blitt behandlet – bl.a. hijakten på jervunger, nedskyting av hele gaupefamilier og vårjakt på bjørn.

Men i 2003 da Rovviltmeldingen, som rovviltforliket bygger på, ble behandlet politisk, var NOAH fortsatt en organisasjon med kun ulønnet frivillig arbeidskapasitet. Og samme år hadde vi hendene fulle med oppfølging av Dyrevelferdsmeldingen og protest mot Hundeloven. NOAH fikk derfor ikke arbeidet så mye med rovdyrenes sak som vi ønsket, og på den tiden hadde heller ikke mange andre miljøorganisasjoner rovdyrene som prioritet.

"NOAH har møtt hver eneste miljøminister siden 2007, og alltid tatt opp rovdyrenes sak."

Siden rovviltforliket har ønskene fra rovdyrmotstandere blitt stadig mer ytterliggående i forhold til jaktformer og grunner til å skyte rovdyr. Men også NOAH er blitt sterkere, og er på banen som en motvekt til intoleransen mot de ville dyrene. Vi har gjennom svært mange TV/radio-debatter, innlegg og kronikker vært rovdyrenes stemme i media gjennom mange år. NOAH har møtt hver eneste miljøminister siden 2007, og alltid tatt opp rovdyrenes sak. NOAH har også sendt innspill om bestandsmål for ulv (2012), nye jaktformer på jerv (2015), ulvesonens størrelse (2015), konfliktdempende tiltak (2015), rovviltnemndenes sammensetning (2015) og årlige innspill om rovdyr til partienes programmer. I 2012 var NOAH en av 25 nordiske miljøorganisasjoner som gikk sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid.

I flere år har NOAH hatt utspill om at rovviltnemndene er rovviltfiendtlige, og i 2013 bekreftet de dette ved å skrive et felles brev til regjeringen med ønske om en rekke nye og hittil ulovlige jaktformer på rovdyr. Samtidig kom Senterpartiet med et dokument 8-forslag med samme innhold. NOAH sendte våre innspill til de aktuelle ministrene, og hadde samtaler og møter med miljøpolitikerne på Stortinget – og til vår lettelse ble alle forslagene nedstemt fra både Storting og Miljøvernminister. Imidlertid fortsetter de interessene Senterpartiet representerer å presse på for nye, uetiske jaktformer – og NOAH driver en konstant kamp for å hindre dette.

"NOAH klarte å hindre plotthundjakt på ulv helt til 2017, og har fortsatt hindret jaktformen på bjørn."

Flere ganger siden 2013 har eksempelvis NOAH måttet trå til med politisk press og veterinærmedisinsk informasjon for at ikke miljømyndighetene skal tillate den svært kontroversielle jakten på ulv og bjørn med løs hund. I 2013 gikk daværende miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) først ut og antydet at plotthund ville bli lov, men etter NOAHs kampanje snudde departementet og bedyret at det ikke ville åpnes for slik jakt. Vi klarte å hindre plotthundjakt på ulv helt til 2017, og har fortsatt hindret jaktformen på bjørn. 

NOAH har også gjennom sitt arbeid i Forsøksdyrutvalget (FDU) utfordret den massive merkingen av store rovdyr, og dyrevelferdskonsekvensene dette har hatt. Vi bidro til at FDU bestilte en VKM-utredning av merking av ville dyr – hvor de identifiserte merking av rovdyr som problematisk.  

Klager og anmeldelser

Siden 2013 har NOAH også hatt kapasitet til å følge opp de mange vedtakene om «lisensfelling» og «skadefelling» på store rovdyr. Disse vedtakene blir ofte iverksatt før klagebehandlingen er ferdig – man har eksempelvis tilfeller hvor det er blitt gitt muntlig tillatelse til å skyte rovdyr på en fredag, og dyret blir skutt i løpet av helgen. Det sier seg selv at det å klage på disse vedtakene er en utfordring og en stor jobb. Ikke desto mindre har NOAH av og til fått medhold i klager på både ulv, bjørn og jerv – og dermed reddet liv.

Utgangspunktet for de problematiske vedtakene er rovviltnemndenes rovdyrfiendtlige holdninger. NOAH arbeider for endring av denne forvaltningen, og har sendt flere henvendelser til politikere om at nemndene ikke fungerer slik de skal.

"NOAH har av og til fått medhold i klager på både ulv, bjørn og jerv – og dermed reddet liv."

NOAH får også tips om ulovlig rovdyrjakt, og har anmeldt flere tilfeller av dette. Videre har vi klaget på at kommuner driver ulovlig bruk av skuddpremie på gaupe.

Opptrapping etter ulvemeldingen

Da Stortingsmeldingen om ulv kom i 2016, økte det politiske presset mot rovdyrene og dermed også NOAHs innsats for dem: Vi svarte på høringer og deltok i høringsmøter om en rekke saker – herunder «12 punkter» fra Solberg-regjeringen om å «gjøre det lettere å felle ulv», endring av Naturmangfoldloven, endring av Rovviltforskriften for å utvide grunner til å skyte ulv, «juridisk dugnad» utstedet av departementet for å tolke naturmangfoldlovens adgang til å skyte ulv, utvidelse av jakttid på ulv inn i yngletiden, bjørnens leveområder, nye uetiske jaktmetoder for jerv og klage på at regjeringen jevnlig måter rovdyrfiendtlige organisasjoner (uten tilsvarende møter med de som beskytter rovdyrene). I tillegg sendte NOAH i 2018 en omfattende rapport til regjeringen og Stortinget om konfliktdempende tiltak uten skyting av rovdyr, i tråd med forskningen.

Vi sendte innspill til Riksrevisjonen som fra 2017 til 2019 utredet rovdyrpolitikken, og klage på Mattilsynet til LMD (2018) fordi de i sine egne innspill ser bort i fra ikke-letale metoder for å beskytte beitedyr. Rovdyr var ett av to hovedområder i NOAHs innspill til Jeløya-forhandlingene, og forhandlingspartnere fra Venstre, Høyre og FrP kom ut og fikk overlevert NOAHs krav, da vi holdt en markering utenfor forhandlingslokalet.

"I 2018 valgte NOAH også å gå til sak mot staten over skyting av ulv inne i ulvesonen."

Samtidig med at politikken har blitt mer rovdyrfiendtlig, ser man også at de samme politikerne som har sørget for dette og næringsinteressene de er knyttet til, har blitt mer aksjonistiske. I 2017 og 2019 arrangerte disse interessene markeringer foran Stortinget – hvor rovdyrfiendtlige lokalpolitikere sørget for at flere kommuner betalte busser for å frakte folk til markeringene. NOAH konfronterte kommunene med dette i klager.

NOAH så også behovet for å vise frem det store engasjementet for rovdyrene, og arrangerte i 2018 og 2019 store markeringer foran Stortinget og flere steder i landet. NOAHs markeringer samlet tusenvis av mennesker, en rekke miljøorganisasjoner og fagfolk til støtte for rovdyrene.

I 2018 valgte NOAH også å gå til sak mot staten over skyting av ulv inne i ulvesonen. Denne saken pågår nå samtidig med WWFs søksmål mot staten fra 2017 – hvor NOAH også var med i støttegruppe for søksmålet.