Jakt på bjørn

Oppdatert 18.04.2024

Til tross for at bjørnebestanden i Norge har dårlige utsikter og ligger jevnt langt under bestandsmålet, skytes det sterkt truede dyret.

Bjørnen har vært totalt utryddet i Norge på grunn av menneskenes jakt på den, og er i dag fredet og sterkt truet. I dag finnes det tre kjerneområder i Sverige der bjørnen formerer seg. Bjørnen sprer seg langsomt fra disse områdene fra Sverige inn til Norge, men i Norge er det fortsatt langt færre bjørnekull enn bestandsmålet.1 Lisensfelling av bjørn utføres om bestandsmålene er nådd, og foregår i perioden fra 21. august til 15. oktober,2 men siden bestandsmålet ikke er nådd i Norge på mange år burde lisensfelling pr. i dag anses ulovlig.

Bjørnen er ikke trygg i Norge

Likevel tas det livet av bjørner i Norge. Det har blitt utført lisensfelling av bjørn i flere år - til tross for at bjørnen hele tiden har vært langt under bestandsmålet. Det tas også livet av bjørner ved «skadefelling» etter at man hevder bjørn har tatt beitedyr – eller fordi man mener de kan komme til å gjøre det, og fordi bjørnen er utenfor sitt «kjerneområde».

"Det er kritikkverdig at ulovlige jaktmetoder som er klare brudd på dyrevelferdslovens krav om human behandling av ville dyr, tillates og utføres."

Å jakte på bjørn ved å legge ut et åte for så å vente på at bjørnen skal dukke opp, er forbudt i både Sverige og Finland. Allikevel gjøres dette i Norge, og man kan starte en jakt fra et åte bjørnen tidligere har vært på, ved å la jakthunden finne sporet og spore opp bjørnen. Jegerne kan også sitte i koier, tårn eller hytter og vente på at en bjørn skal passere i et område det er stor sannsynlighet for å finne bjørn. I 2020 kom ny forskrift om åtejakt, som sier: "Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til utlegging av åte til brunbjørn (...)".3

Det er ikke lovlig i Norge å jakte bjørn med helikopter, men man ser allikevel bort i fra loven og det blir gitt unntak fra dette. Det er kritikkverdig at ulovlige jaktmetoder som er klare brudd på dyrevelferdslovens krav om human behandling av ville dyr, tillates og utføres.

2- og 4-bent jakt

I Norge er det hittil ikke lov å jakte bjørn med en løs drevet halsende hund. Det vil si at hunden slippes løs for så å følge sporet etter bjørnen mens den bjeffer. Studier viser at bjørnen blir betydelig mer stresset og opplever fysiologiske belastninger under jakt med hund.4 Jegerinteressene har i årevis prøv å innføre slik jakt i Norge også på bjørn – og det presset pågår stadig.

"Studier viser at bjørnen blir betydelig mer stresset og opplever fysiologiske belastninger under jakt med hund."

NOAH har hittil klart å hindre at slik jakt tillates, men grensene for hva som tillates av rovdyrjakt tøyes stadig. NOAH har også reagert mot at det er tillatt å teste bjørnehunder på bjørn i hegn i Norge – noe som kan ses som ledd i forsøk på å legalisere den ulovlige løshundjakten.5 Tilstedeværelsen av en hund som står å bjeffer er åpenbart en stressende situasjon for bjørnen også i fangenskap.

Skyting av streifende hannbjørner

I Norge har jaktinteresser argumentert for at streifende hannbjørner bør skytes og at de ikke har noe å si for bestanden. Men når det gjelder bjørnen har det nesten lik effekt på bestandstilveksten uansett hvilket kjønn man skyter.6 En hannbjørn kan pare seg med mange binner om omvendt7, noe som fører til at flere hannbjørner kan tro at avkommene er deres.8 Det er flere grunner til at skyting av hannbjørner har negative effekter på bestanden.9

Hannbjørner vandrer vesentlig lengre fra hjemmeområdene enn det en binnene gjør, men dette betyr ikke at de ikke kan ta del i reproduksjonen og bestandsøkningen. Årsaken til dette er at hannbjørnene kan dekke et stort område i løpet av en parringssesong.10 Når er jeger skyter en bjørn kan dette være et individ som kunne ha høy reproduktiv suksess, men som nå ikke får ført genene videre.11

 1. https://rovdata.no/Brunbj%C3%B8rn/Bestandsstatus.aspx
 2. Miljødirektoratet, https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/bjorn/
 3. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-17-1878
 4. Støen, O.-G, Le Grand, L., Thorsen, N.H., Sæbø, S., Rauset, G.R, Arnemo, J.M., Fuchs, B., Evans, A.L., Ahlquist, D. & Boström, R. 2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi. NINA Rapport 1501. Norsk institutt for naturforskning.
 5. https://www.njff.no/jakt/Last%20nedsider%20for%20jakt%20skyting%20og%20hund/Last%20ned%20hund/Bj%C3%B8rnehund-test%20-%20informasjon%20til%20deg%20som%20hundeeier.pdf
 6. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2006/Brainerd%20Bjornejakt%202006.pdf
 7. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2006/Brainerd%20Bjornejakt%202006.pdf
 8. Davies, N. B. et al., 2012, An introduction to Behavioural Ecology.
 9. Gosselin, J., et al., 2015, The relative importance of direct and indirect effects of hunting mortality on the population dynamics of brown bears.
 10. Krofel, M., et al., 2009, Mating-related movements of male brown bears on the periphery of an expanding population
 11. Lecler, M., et al., 2017, Hunting promotes spatial reorganization and sexually selected infanticide. Scientific Reports.