Spørsmål og svar

Oppdatert 18.04.2024

Her finner du svar på spørsmål som NOAH ofte får om de store rovdyrene og vårt arbeid for disse.

Er de store rovdyrene utrydningstruet i Norge?

Ja. Bjørn, jerv og gaupe er alle oppført som «sterkt truet» på Artsdatabankens rødliste, mens ulv er oppført som «kritisk truet».1

Er de truet på verdensbasis?

De fire store rovdyrene er på den globale rødlisten oppført som livskraftige. Selv om disse artene er livskraftige i andre deler av verden er det viktig å huske på at de har en sentral rolle i økosystemet her i Norge. Naturen er kompleks, og vi kan ikke fjerne en art uten at det får konsekvenser. Rovdyrene er en viktig del av det biologiske mangfoldet her i Norge, og man vet i dag hvor kompleks naturen og økosystemet er, og hva slags konsekvenser fraværet av rovdyr kan medføre.

Hvorfor skal Norge ta ansvar for å bevare arter som ikke er truet globalt?

Selv om en art ikke er truet globalt, poengterer Bernkonvensjonen2 at hvert land har et ansvar for å sikre levedyktige bestander av arter som har naturlig tilhold der – slik jerv, gaupe, bjørn og ulv har i Norge. Vi kan ikke regne med at andre land tar ansvar for å beskytte sine rovdyrbestander, mens vi samtidig jobber for å holde våre egne bestander på et minimum. Hvis flere land hadde tenkt slik, ville rovdyrene raskt blitt truet også globalt. Også regjeringens stortingsmelding om ulv understreker at Norge har ansvar for å ha en levedyktig ulvestamme.3 Allikevel jobber både Stortinget og regjeringen for å redusere rovdyrbestandene, og det gjøres ingen forsøk på å få dem til å eksistere i levedyktige bestander og hjelpe dem vekk fra rødlista.

Er det sant at ulvene i Norge ikke er norske eller ikke har naturlig tilhold her?

I mange tusen år har ulven levd naturlig i Norge, og er ingen fremmed art. I 1845 vedtok Stortinget å utrydde ulven4, fram til ulven ble fredet i 1971. Før dette fantes det en ulvebestand som strakte seg gjennom Russland, Finland, Sverige og Norge. Når unge ulver er rundt ett år gamle, forlater de vanligvis flokken og vandrer på jakt etter en make og et eget territorium. Det er helt naturlig at ulv vandrer langt fra reviret de ble født i, og siden ulven ikke ser landegrenser kan vandringen skje over disse.

Er rovdyrene farlige for mennesker?

De store rovdyrene utgjør normalt ingen reell fare for mennesker, men som med mange andre ville dyr kan potensielt farlige situasjoner oppstå i møte med dem. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap om de ville dyrenes adferd og om hva en skal gjøre dersom en møter på en bjørn, ulv, jerv eller bjørn - eller en elg eller huggorm for den saks skyld. Det har vært spesielt mye snakk om ulvens «farlighet» i mediebildet, men sjansen for å bli angrepet av ulv i Norge er ifølge Norsk Institutt for Naturforskning så liten at den ikke er målbar.5

Det meldes stadig om nærgående ulver. Er ikke det bekymringsverdig?

Som med alle ville dyr kan selvfølgelig ulven komme tett på bebyggelse av og til – særlig når bebyggelsen er inne i skogen hvor ulvene har revir. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap om de ville dyrenes adferd og om hva en skal gjøre dersom en møter på et vilt dyr som man ikke er vant til – dette gjelder for ulv så vel som for elg og en rekke andre ville dyr. Imidlertid har media ved flere tilfeller trykket uriktige påstander om ulvenes nærgåenhet. For eksempel skrev NRK i januar 2017 at en hund hadde blitt angrepet av ulv to meter fra husveggen, noe som viste seg å ikke være sant. Allikevel fulgte flere aviser etter med artikkel om dette.

Ønsker nordmenn flest å ha store rovdyr i Norge?

Opinionsundersøkelser utført de siste årene viser at flertallet i den norske befolkningen ønsker levedyktige bestander av alle de fire store rovdyrartene; bjørn, jerv, gaupe og ulv.6 Dette gjelder også flertallet av de som lever i områder med rovdyr.7

Hvorfor finnes det motstand mot rovdyrene?

NOAH ser diskusjonen om rovdyrene hovedsakelig som en kamp mellom kommersielle interesser i kjøttproduksjon og jakt på den ene siden, og ville dyrs eksistensrett på den andre. Vi trenger ikke mer ressurskrevende kjøttproduksjon som fortrenger fauna, men mer fokus på dyrevennlig og miljøvennlig vegetabilsk matproduksjon. Vi trenger heller ikke en natur full av jegere som tar livet av dyr for rekreasjon – vi trenger natur hvor ville dyr kan leve i fred, i en naturlig økologisk balanse. En forklaring på at en del mennesker i distriktene engasjerer seg så sterkt i rovdyrdebatten, kan også være at rovdyrsaken har blitt en symbolsak for deres misnøye med distrikspolitikk generelt. Når det kommer til stykket handler rovdyrdebatten om hvorvidt mennesker har rett til å forme resten av naturen og behandle den akkurat slik det passer oss for øyeblikket, og om næringsinteresser alltid skal trumfe miljø- og dyrevern.

Er det like store konflikter rundt rovdyr i andre land?

Undersøkelser viser at det er et stort flertall av den norske befolkningen som mener at rovdyr har en plass i norsk natur, til tross for protester mot norsk rovviltpolitikk. Allikevel er motstanden mot rovdyr mer synlig i Norge enn i andre sammenlignbare land i Europa.8

Rovdyrene påfører sauer lidelse. Bryr ikke NOAH seg om sauenes rettigheter?

Lidelsene til husdyr på beite som blir tatt av rovdyr skal selvfølgelig ikke feies bort – men den beste løsningen er ikke å skyte rovdyr. Den største trusselen for sauer på beite er heller ikke rovdyr, men skader og fluemark. Mattilsynet påpeker at de ikke-rovdyrrelaterte lidelsene beitedyr utsettes for på beite er en av de største utfordringen for dyrevelferden her til lands. «Rovdyrangrep får størst oppmerksomhet, men forårsaker ikke de største tapene», står det i deres årsrapport for 2016.9 Tall viser at rundt 76 000 sauer og lam har mistet livet på beite hvert år de siste årene, men under 18 000 ble erstattet som rovdyrtap i 2016.10 De fremavlede sauene er ikke rustet for å klare seg alene i naturen, men blir allikevel sluppet ut uten tilsyn. Rovdyrene trenger mat for å overleve, og kommer de over forsvarsløse sauer på beite kan disse utgjøre et lett bytte. Dyrevelferdsloven gjelder også for dyr på utmarksbeite, og dyreeier har ifølge loven ansvar for at husdyr på beite ikke lider eller kommer i fare for å lide på grunn av rovdyr. Å gi rovdyr skylden for at sauer lider og dør på beite er altså en avsporing – ikke minst med tanke på at formålet med saueholdet er å sende dem til slakteriet. NOAH jobber for sauenes rettigheter først og fremst ved å oppfordre til å ikke utnytte dem og ta livene deres for kjøtt eller ull, og å heller velge vegetarisk. Les mer om dette her.

Hva med hunder som blir drept av ulv? Er ikke hundenes rettigheter viktige?

NOAH gjør mye for å fremme hundenes rettigheter. Bl.a. jobber vi hardt for å endre hundeloven, som gjør hunder og deres eiere nærmest rettsløse, og som urettmessig har krevd flere hundeliv de siste årene. Vi sender også inn en rekke bekymringsmeldinger til Mattilsynet om dårlig hundehold og anmelder lovbrudd begått mot hunder, setter fokus på helseskadelig avl, oppfordrer jevnlig til å adoptere hjemløse hunder, og mye mer. Felles for mange av disse sakene er forståelsen av at eiere har ansvar for at ikke hundene utsettes for fare og dårlige forhold – og hunder bør ikke slippes løs og ut av syne når en befinner seg i områder hvor en vet at rovdyr eller andre potensielle farer befinner seg.

Det er også viktig å huske på at hunder som blir tatt livet av i konfrontasjon med ulv i de fleste tilfeller er jakthunder som løper inn i ulvens revir, og oppfattes som en trussel. Det er ikke nødvendig å utsette hunden for denne risikoen, og eier må ta ansvaret her. Jakthunder løper også en rekke andre risikoer når de slippes på jakt. Statistikk fra Sverige viser at 47,7 % av hunder dør i trafikken, 22,32 % av villsvin, 4,46 % av drukning og 2,23 % av ulv.11 Det er en overrepresentasjon av jakthunder som dør i trafikken. Nesten dobbelt så mange jakthunder skadeskytes, og hundre ganger flere dør eller skades i trafikk, enn det antall som skades av rovdyr.12

Men jakthunder må vel jakte får å ha gode liv?

Ingen hunder bør slippes løs og ut av syne når en befinner seg i områder hvor en vet at rovdyr eller andre potensielle farer befinner seg – dette gjelder også jakthunder. Hundenes rettigheter ivaretas best nettopp ved at eier setter hundenes sikkerhet først, og ikke med vitende vilje utsetter dem for fare for å tilfredsstille egen rekreasjon. Jakt på levende dyr er ikke nødvendig for at hunder skal være lykkelige – det finnes andre måter å aktivisere hunder på.

Vil NOAH at rovdyrbestandene skal øke? Bør rovdyrene få yngle fritt?

Bjørn, jerv og gaupe er alle oppført som «sterkt truet» på Artsdatabankens rødliste, mens ulv er oppført som «kritisk truet».13 For at bestandene ikke lenger skal være truet og komme seg vekk fra rødlista, må de derfor få øke. De store rovdyrene er en naturlig del av den norske faunaen, og de spiller en viktig rolle for å opprettholde den naturlige økologiske balansen. Vi må la de ville dyrene få mer rom, og gå bort i fra kontrollpolitikken hvor mennesker skal bestemme hvor mange det skal være av andre arter.  

Hvorfor er arbeidet for rovdyrene så viktig for NOAH?

NOAH jobber for alle dyrs rettigheter – også de ville dyrene, som inkluderer de store rovdyrene. Ulvene, bjørnene, jervene og gaupene er utsatt for en ekstremt dyrefiendtlig politikk, som det av hensyn til enkeltindividene er viktig å jobbe mot. Hijakt på jerv, hvor mor og barn tas ut av hiet og skytes, er et eksempel på lidelser som rovdyrene utsettes for. Jakt med helikopter, motorkjøretøy og fellefangst er andre eksempler. NOAH må jevnlig kjempe mot forslag om stadig mer uetiske jaktformer. I tillegg har rovdyrpolitikken blitt en viktig sak fordi vi ser at et stadig svakere vern av rovdyrene kan føre til svakere vern for andre ville dyr. Regjeringens ønske om å endre Naturmangfoldloven for å kunne skyte flere ulver og tøyingen av Dyrevelferdsloven for å innføre stadig mer dyrefiendtlige og «effektive» jaktmetoder er gode eksempler på dette.

Hvilke politiske partier jobber for rovdyrene?

Dessverre fremstår de fleste partier som partier som ikke forstår at rovdyrene er truede arter. SP vil som kjent ikke ha ulv i Norge. Det samme ønsker FrP som verken vil ha ulv eller ulvesoner. AP vil skyte rovdyr «når bestandsmålet er nådd», noe Høyre også ønsker selv om de nevner Bernkonvensjonen. KrF vil hindre at rovdyrene blir flere. Av mer rovdyrvennlige partier har vi Rødt og SV som sier at de ønsker å sikre bestandene. MDG vil bygge opp truede bestander, etabler nasjonalpark og ha 8-10 familiegrupper av ulv. Venstre ser også rovdyrenes egenverdi, og vil innføre EUs habitatdirektiv for langsiktig overlevelse, øke rovdyrbestandene, prioritere rovdyr foran næringsinteresser, evaluere rovviltnemndene og styrke Økokrom. Dette er tiltak som ville bedret de store rovdyrenes situasjon vesentlig.

Hva mener NOAH er løsningen på rovdyrkonfliktene?

Å ta til geværet er verken en dyrevennlig, naturvennlig eller effektiv måte å løse konfliktene mellom de som ønsker og de som ikke ønsker rovdyr i Norge. NOAH mener kunnskap om rovdyrenes adferd og om hva en skal gjøre dersom en møter på dem, økt respekt for de ville dyrene vi deler naturen med og villighet til å diskutere og å satse på ikke-dødelige konfliktdempende tiltak er den beste løsningen, både for menneskene og rovdyrene.

Hvordan jobber NOAH for rovdyrene?

NOAH klager på fellingstillatelser, anmelder ulovlig jakt, imøtegår rovdyrfiendlige initiativer, taler rovdyrenes sak i mediene, har jevnlige politiske møter for å skape mer toleranse for dyrene og mobiliserer publikum for rovdyrenes rettigheter. NOAH har kjempet hardt mot stadige forsøk på å innføre mer brutale jaktformer mot rovdyr, som «plotthundjakt» hvor løse hunder jager rovdyrene, ofte i timesvis. NOAH arbeider også for å synliggjøre de uetiske jaktformene som tillates – blant annet hijakt, jakt med helikopter og motorkjøretøy og fellefangst. Parallelt jobber NOAH for å øke respekten for alle dyr, og for å øke forståelsen for at den norske naturen ikke bare er vårt hjem, men også hjemmet til en lang rekke andre dyr som har like mye rett til å oppholde seg her som oss. I 2018 valgte NOAH også å gå til retten for å redde ulvene i ulvesonen.

 1. https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
 2. http://www.coe.int/en/web/bern-convention/home
 3. Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur – bestandsmål for ulv og ulvesone (https://www.regjeringen.no/contentassets/c7371a81d0554f38a4afb03a5de04eed/no/pdfs/stm201520160021000dddpdfs.pdf)
 4. https://forskning.no/2015/05/da-politikerne-ville-utrydde-de-store-norske-rovdyrene
 5. Norsk institutt for naturforskning (http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3878/-Frykt-ikke-ulven-men-bruk-sunn-fornuft)
 6. https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/fagrapport/068.pdf
 7. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451994
 8. https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/fagrapport/068.pdf
 9. Mattilsynets arbeid med dyrevelferd – årsrapport 2016 (https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2016.25810/binary/Mattilsynets%20arbeid%20med%20dyrevelferd%20-%20%C3%A5rsrapport%202016
 10. http://www.rovbase.no/Erstatning
 11. https://www.agria.se/pressrum/statistik-om-djur-djurvard-och-djurhalsa/vad-sager-statistiken-om-skador-vid-jakt/
 12. https://www.rovdjur.se/objfiles/1/Losspringandeja_79542789.pdf
 13. http://www.artsdatabanken.no/Rodliste)